Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Ανακοίνωση-ΔιευκρίνισηΚαστοριά 20-12-2012
Ανακοίνωση-Διευκρίνιση
σχετικά με την από 18/12/2012 Πρόσκληση Κατάθεσης Προτάσεων Σύναψης Ειδικευμένου Έργου

Σχετικά με την από 18/12/2012 Πρόσκληση Κατάθεσης Προτάσεων Σύναψης Ειδικευμένου Έργου διευκρινίζονται τα παρακάτω:
  1. Στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται (είτε ως απαραίτητο είτε ως πρόσθετο προσόν) η απαίτηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας αντικαθίσταται σε απαίτηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή άλλης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Σχετικά με τα ειδικευμένα έργα για τις κατηγορίες ΕΠΟ, ΣΕΣ και ΛΟΓ προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν και κάτοχοι τίτλων σπουδών με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του συμβατικού έργου.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Πάνος

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Καστοριά 18/12/2012
Α.Π: 160

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Κέντρο Ημέρας) για Παιδιά, Εφήβους και Νέους με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) – Αυτισμό στο Ν. Καστοριάς» του Άξονα Προτεραιότητας 14  «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα προβεί στην επιλογή πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν  πρόταση για τα παρακάτω ειδικευμένα έργα:

Ένας (1) Εξωτερικός Επόπτης Δομής με σύμβαση έργου παραδοτέου εντός διάρκειας 24 μηνών
Ένας (1) Παιδοψυχίατρος με σύμβαση έργου παραδοτέου εντός διάρκειας 24 μηνών
Ένας (1) Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με σύμβαση έργου παραδοτέου εντός διάρκειας 24 μηνών
Ένας (1) Ειδικός Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης με σύμβαση έργου παραδοτέου εντός διάρκειας 24 μηνών
Ένας (1) Τ.Ε. Λογιστής με σύμβαση έργου παραδοτέου εντός διάρκειας 24 μηνών

Το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης με συνημμένο το έντυπο της πρότασης και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της πρότασης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τα κριτήρια επιλογής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.autismkastoria.gr. (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΕΔΩ)

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της 18/12/2012, ημέρας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της EΥTYKA και στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει τη Δευτέρα 7/01/2013.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Πάνος

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Προκήρυξη Πρόσληψης ΕργοθεραπευτήΚαστοριά 10/12/2012
Α.Π: 145
   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Κέντρο Ημέρας) για Παιδιά, Εφήβους και Νέους με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) – Αυτισμό στο Ν. Καστοριάς» του Άξονα Προτεραιότητας 14  «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προβαίνει σε στελέχωση της νέας δομής και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για την παρακάτω θέση και ειδικότητα:

  • Ένας (1) ΤΕ Εργοθεραπευτής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός: ΕΡΓΟ)


Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τα κριτήρια επιλογής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.autismkastoria.gr. (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΕΔΩ)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι δεκαοκτώ (18) ημερών και αρχίζει από την επομένη της 10/12/2012, ημέρας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της EΥTYKA και στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Παρασκευή 28/12/2012 .


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Πάνος

 

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Διακήρυξη Πρόχειρου ΔιαγωνισμούΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & Δ.Α.Δ  Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Καστοριά , 3-12-2012
Αρ.πρωτ :139


 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμός και Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς Πάνος Γεώργιος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, η «προμήθεια αξιολογητικών , διαγνωστικών εργαλείων και υλικού αισθητηριακής ολοκλήρωσης ».
Ο  προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας είναι  27.569,37 € (είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6,50 % για την πρώτη ομάδα και 23% για την δεύτερη αντίστοιχα και θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Τεύχους υπ αριθμ πρωτ 57/12-11-2012 και 58/12-11-2012 .
Η κατάθεση των προσφορών  θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) στο γραφείο του Σωματείου στην οδό Κορυτσάς 9 , Καστοριά , την  Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012  από ώρα 9:30 π.μ. (έναρξη) μέχρι 10:30  π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) , εκτός και αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή .
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), δηλαδή 1400 €. και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από το γραφείο του σωματείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 έως 18:00 , μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού , πληροφορίες τηλ. (24670 – 24636).
Ο Πρόεδρος
Πάνος Γεώργιος

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων με κωδικούς ΕΡΓΟ, ΛΟΓΟ, ΠΑΙΔ, ΦΥΣ, ΕΙΔ-ΕΚΠ και ΔΙΟΙΚ και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το Δ.Σ. ενέκρινε την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και θα προχωρήσει στην κάλυψη των θέσεων ως ακολούθως:
 
κ. Λαμπροπούλου Χρύσα για τη θέση με κωδ. ΛΟΓΟ
κ. Κωστάρα Καλλιρόη για τη θέση με κωδ. ΠΑΙΔ
κ. Σαββίδου Κυριακή για τη θέση με κωδ. ΦΥΣ
κ. Ιατρού Γεώργιος για τη θέση με κωδ. ΕΙΔ-ΕΚΠ
κ. Κολλήγα Χρυσούλα για τη θέση με κωδ. ΔΙΟΙΚ

Η θέση Εργοθεραπευτή (κωδ ΕΡΓΟ) δεν καλύφθηκε καθώς υπήρξε μία μόνο αίτηση ο φάκελος της οποίας ήταν ελλιπής. Η θέση θα προκηρυχθεί εκ νέου το αμέσως επόμενο διάστημα.
 
 

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Κέντρο Ημέρας) για Παιδιά, Εφήβους και Νέους με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) – Αυτισμό στο Ν. Καστοριάς» του Άξονα Προτεραιότητας 14  «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προβαίνει σε στελέχωση της νέας δομής και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για τις παρακάτω θέσεις και ειδικότητες:

·        Ένας (1) ΤΕ Εργοθεραπευτής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός: ΕΡΓΟ)
·        Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Λογοθεραπευτής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός ΛΟΓΟ)
·        Ένας (1) Ειδικός εκπαιδευτής-θεραπευτής ΠΕ Παιδαγωγικής ΕΑΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός: ΠΑΙΔ)
·        Ένας (1) Ειδικός εκπαιδευτής-θεραπευτής ΠΕ Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός: ΦΥΣ)
·        Ένας (1) Ειδικός εκπαιδευτής-θεραπευτής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός: ΕΙΔ-ΕΚΠ)
·        Ένας (1) Διοικητικός υπάλληλος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (Κωδικός: ΔΙΟΙΚ)

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τα κριτήρια επιλογής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.autismkastoria.gr. (Κατεβάστε την από εδω: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ )
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της 1/11/2012, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας περίληψης στην ιστοσελίδα της EΥTYKA και στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Πέμπτη 22/11/2012 .


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Πάνος