Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ- ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, για την κάλυψη της θέσης Επιστημονικά Υπεύθυνου -Ψυχολόγου και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το Δ.Σ. αποφάνθηκε ότι η διαδικασία πρόσληψης κρίθηκε άγονη λόγω έλλειψης  εμπειρίας των υποψηφίων σε θέματα Αυτισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: