Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Ανακοίνωση-ΔιευκρίνισηΚαστοριά 20-12-2012
Ανακοίνωση-Διευκρίνιση
σχετικά με την από 18/12/2012 Πρόσκληση Κατάθεσης Προτάσεων Σύναψης Ειδικευμένου Έργου

Σχετικά με την από 18/12/2012 Πρόσκληση Κατάθεσης Προτάσεων Σύναψης Ειδικευμένου Έργου διευκρινίζονται τα παρακάτω:
  1. Στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται (είτε ως απαραίτητο είτε ως πρόσθετο προσόν) η απαίτηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας αντικαθίσταται σε απαίτηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή άλλης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Σχετικά με τα ειδικευμένα έργα για τις κατηγορίες ΕΠΟ, ΣΕΣ και ΛΟΓ προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν και κάτοχοι τίτλων σπουδών με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του συμβατικού έργου.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Πάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: