Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Επιστημονικά Υπευθύνου και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το ΔΣ ενέκρινε την πρόσληψη της κ. Κόλκα Αλεξάνδρας του Παναγιώτη.
 
Α ΦΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΚΟΛΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2
ΓΕΡΟΝΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
 
Α ΦΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1
ΚΙΟΣΣΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 4 ΚΑΙ 6
2
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 6
3
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 4 ΚΑΙ 7
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: